LТ – 081 GENLIGHT DOOEL – branch no. 1

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
GENLIGHT DOOEL - branch no. 1 testing on microbiological and physico-chemical parameters of food and water samples
Adresë
st. 852, no. 58, Gazi Baba, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing on microbiological and physico-chemical parameters of food and water samples
Akreditimi i parë
23.09.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.09.2024