LT – 003 University “Ss. Cyril and Methodus”

Faculty of Pharmacy – Skopje
Center for drug quality control

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University "Ss. Cyril and Methodus" Faculty of Pharmacy - Skopje
Center for drug quality control
Adresë
Vodnjanska No. 17 - Skopje
www.ff.ukim.edu.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of pharmaceuticals
Akreditimi i parë
17.11.2006
Data e vlefshmërisë së certifikatës
16.11.2026