LT – 006 University” Ss. Cyril and Methodius”

Faculty of Veterinary medicine – Skopje
National Veterinary and Food Institute
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University " Ss. Cyril and Methodius" Faculty of Veterinary medicine - Skopje
National Veterinary and Food Institute
Adresë
Lazar Pop Trajkov, No. 5-7 - Skopje
www.fvm.ukim.edu.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of foodstuffs, water, examination of animal diseases and testing of environment, air – emission from animal farms.
Akreditimi i parë
25.06.2008
Data e vlefshmërisë së certifikatës
24.06.2028