LT – 011 Center for Public Health Kumanovo

Laboratory for sanitary chemistry
Laboratory for sanitary toxicology
Laboratory for sanitary microbiology
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Center for Public Health Kumanovo
Laboratory for sanitary chemistry
Laboratory for sanitary toxicology
Laboratory for sanitary microbiology
Adresë
11th Octomvri bb - Kumanovo
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of food and water
Akreditimi i parë
16.02.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.02.2025