LT – 012 University “St. Kliment Ohridski”- Bitola

Scientific Tobacco Institute – Prilep
Laboratory for seed quality control of agricultural plants-L01
Laboratory for quality control of soil, water, fertilizers and plant material-L02
Laboratory for quality control of tobacco and tobacco products-L03
Laboratory for control of authenticity and quality of tobacco raw-L04
Laboratory for control of plant health-L05 
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “St. Kliment Ohridski”-Bitola
Scientific Tobacco Institute - Prilep
Laboratory for seed quality control of agricultural plants-L01
Laboratory for quality control of soil, water, fertilizers and plant material-L02
Laboratory for quality control of tobacco and tobacco products-L03
Laboratory for control of authenticity and quality of tobacco raw-L04
Laboratory for control of plant health-L05
Adresë
Kicevska Str. NN, 7500 Prilep
www.tip.edu.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of seed, soil, fertilizers, tobacco raw and tobacco products, control of plant health
Akreditimi i parë
03.03.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
02.03.2025