LT – 013 Centar for Public Health – Bitola

Laboratory for sanitary and toxicological chemistry
Laboratory for sanitary microbiology 
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Centar for Public Health - Bitola
Laboratory for sanitary and toxicological chemistry
Laboratory for sanitary microbiology
Adresë
Partizanska bb - Bitola
www.zzzbt.org.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of food and water
Akreditimi i parë
03.04.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
02.04.2025