LT – 014 Civil Engineering Institute “Macedonia”Skopje

Laboratory for Testing of Construction Materials 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Civil Engineering Institute "Macedonia"Skopje
Laboratory for Testing of Construction Materials
Adresë
Drezdenska No.52 - Skopje
www.gim.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of chemical, physical-chemical andphysical-mechanical characteristics ofconstruction materials, Paints and lacquers, air and Environment
Akreditimi i parë
03.07.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
02.07.2025