LT – 018 Euro Consult-doo Skopje

Laboratory for Testing of Construction Materials 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Euro Consult-doo Skopje Laboratory for Testing of Construction Materials
Adresë
41a Petko Jancevski st. – Skopje
www.euroconsult.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction materials
Akreditimi i parë
10.12.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
13.12.2022