LT – 020 Mine SASA DOOEL Makedonska Kamenica

Testing of lead – zinc mine
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Mine SASA Dooel M.Kamenica
Laboratory for mine testing
Adresë
ul. Rudarska 28, 2304 Makedonska Kamenica
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of lead - zinc mine
Akreditimi i parë
23.02.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.02.2027