LT-023 EKO DETEKT DOOEL – Skopje

Laboratory for measurement and protection against non-ionizing electromagnetic and optical radiation

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ECO DETECT DOOEL Skopje Company for the measurement, analysis, engineering and services
ECO DETECT – Laboratory for testing of the hazardous effects of non-ionizing radiation on human health
Adresë
Klenoec 69 No. 69-2/40, 1000 Skopje
1000 Skopje
Теl. +389 070 239 979
www.ekodetekt.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing and protection from non-ionizing еlectromagnetic radiation
Akreditimi i parë
23.05.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.05.2027