LT – 026 Company for Civil Engineering, trade and services “Geing” Ltd

Laboratory for testings in geomechanics, building materials and environment “GEING “ 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for Civil Engineering, trade and services "Geing " Ltd
Laboratory for testings in geomechanics, building materials and environment “GEING “
Adresë
str. Boris Trajkovski No. 111, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of chemical, physical-chemical and physical-mechanical characteristics of Construction products, materials and structures
Akreditimi i parë
17.10.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
16.10.2027