LT – 027 PHI Center for Public Heаlth Veles

Laboratory department
Laboratory of sanitary chemistry
Laboratory of sanitary microbiology
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI Center for Public Heаlth Veles Laboratory department
Laboratory of sanitary chemistry
Laboratory of sanitary microbiology
Adresë
Str. ”Lazo Osmakov” No.14 Veles
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of water
Akreditimi i parë
21.11.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
20.11.2027