LT – 028 University “Goce Delcev”- Stip, Faculty of Agriculture – UNILAB

Faculty of Agriculture – UNILAB 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “Goce Delcev”- Stip, Faculty of Agriculture - UNILAB
Adresë
Goce Delcev“ No. 89, 2000 Stip
www.unilab.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of samples from environment- soil, water and sediments and Inorganic fertilizers
Sampling and testing of seed
Testing of fats and oils, wine and spirit drinks, fruits and vegetables,
Medical/aromatic plants, spices and pharmaceutical products.
Akreditimi i parë
27.01.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
26.01.2028