LT – 032 Center for Public Health Strumica

Laboratory Testing Complex 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Center for Public Health Strumica Laboratory Testing Complex
Adresë
Str. Pance Pesev b.b. Strumica
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of water
Akreditimi i parë
22.08.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
21.08.2024