LT – 034 STEWART INSPECT SKOPJE

LABORATORY SERVICES  

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
STEWART INSPECT SKOPJE LABORATORY SERVICES
Adresë
Todor Aleksandrov 165 1000 Skopje
www.stewartinspect.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Environment and samples from the environment
Sources of emissions of substances
Radiation - radiation protection measurement
Akreditimi i parë
13.02.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
12.02.2025