LT- 045 University “Ss. Cyril and Methodius” Faculty of Mechanical Engineering in Skopje

Laboratory for testing of mechanical properties,  machines and vehicles

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “Ss. Cyril and Methodius” Faculty of Mechanical Engineering in Skopje – Laboratory for testing of mechanical properties, machines and vehicles
Adresë
str. Ruger Boskovic no.18 1000 Skopje
02 3099 472
petar.simonovski@mf.edu.mk
www.testlab.mf.edu.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of mechanical properties of metal plates and wires
Vehicles
Akreditimi i parë
29.10.2014
Riakreditimi
28.10.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
28.10.2026