LT – 046 University of Tetovа, Faculty of Applied Sciences

Laboratory for testing and control of construction materials

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University of Tetovа, Faculty of Applied Sciences - Laboratory for testing and control of construction materials
Adresë
Str. “Ilinden” bb Tetovo Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction materials and products
Akreditimi i parë
24.12.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.12.2026