LT – 049 Ministry of defense, Army of the Republic of Macedonia, Department of Preventive Health Care

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Ministry of defence
Army of the Republic of North Macedonia Military medical centre
Departement of preventive health care
1. Laboratory for sanitary microbiology
2. Water chemical testing laboratory
3. Food quality testing laboratory
Adresë
St. Ilindenska n.n, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of food, animal feed and water
Akreditimi i parë
18.03.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.03.2027