LT – 049 Ministry of defense, Army of the Republic of Macedonia, Department of Preventive Health Care

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Ministry of defense, Army of the Republic of Macedonia, Department of Preventive Health Care
Adresë
St. Ilindenska n.n, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Laboratory for food and water testing
Akreditimi i parë
18.03.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
17.03.2023