LT – 052 University “Goce Delcev”- Shtip , Faculty of Natural and Technical Sciences, AMBIKON Laboratory

Faculty of Natural and Technical Sciences,
Field laboratory for living and working environment and electron microscopy 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “Goce Delcev”- Shtip , Faculty of Natural and Technical Sciences, AMBIKON Laboratory
Adresë
Ul. Goce Delcev br.89, Shtip
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Working and living environment testing and electron microscopy
Akreditimi i parë
02.07.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.07.2023