LT-064 KLANICA BDA COMPANY DOOEL Kumanovo

Laboratory for Microbiology testing of Foodstuffs and all kind of water

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
KLANICA BDA COMPANY DOOEL Kumanovo
Laboratory BDA Kumanovo
Adresë
Gjorče Petrov St. No.6a, 1300, Kumanovo
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Microbiological, molecular, and chemical testing of foodstuffs, feed, water, meat and meat products
Akreditimi i parë
23.05.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.05.2028