LT – 071 Company for testing and analysis – TIMKO LAB

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for testing and analysis TIMKO LAB
Adresë
St. 10, No. 44 Kadino, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of foodstuffs, meat, meat product and physical and chemical testing of waters and waste waters
Akreditimi i parë
02.04.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.04.2026