LT – 073 Company for education, training and research AM CERT DOOEL Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for education, training and research AM CERT DOOEL Skopje
Laboratory for testing of vehicles and components
Adresë
Bul. Boris Trajkovski 21, 1000 Skopje
www.amcert.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of vehicles and components
Akreditimi i parë
04.07.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
03.07.2022