LT – 075 NDT and Control Dooel Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
NDT and Control Dooel Skopje
Adresë
Ul.1515 settlement Pintija, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Non-destructive testing- Radiographic testing
Akreditimi i parë
16.03.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.03.2023