LT 076 Food Lab Ltd Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Food Lab Ltd Skopje
Laboratory for testing for food and beverages Food Lab Skopje
Adresë
Bld. Boris Trajkovski no. 130, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Microbiological and chemical testing of food and water, sampling of water and food, testing of animal deseases
Akreditimi i parë
10.04.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.04.2023