LT 076 Food Lab Ltd Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Food Lab Ltd Skopje
Laboratory for food testing and diagnostic of animal diseases „Food Lab“ Skopje
Adresë
Bld. Boris Trajkovski no. 130, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Microbiological and chemical testing of food and water, sampling of water and food and diagnostic of animal diseases
Akreditimi i parë
10.04.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.04.2027