LT – 077 Pelagonija razvoj 2009 DOOEL Mogila

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Pelagonija razvoj 2009 DOOEL Mogila
Laboratory for quality control of seed from agricultural plants
Adresë
A num. interchange old road Bitola-Prilep, 7216 Mogila
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Sampling and testing of seed from agricultural plants
Akreditimi i parë
20.05.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.05.2027