LT-080 Ministry of economy-Bureau of metrology

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Ministry of economy-Bureau of metrology Laboratory for testing of petroleum and petroleum products
Adresë
Blvd. Jane Sandanski No. 109a, 1000 Skopje www.bom.gov.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of petroleum and petroleum products
Akreditimi i parë
29.01.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
28.01.2028