LT – 086 PHI Centre for public health Prilep

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI Centre for public health Prilep
Laboratory for sanitary chemistry
Laboratory for sanitary microbiology
Adresë
“Oktoмvriska” NN, 7500 Prilep Republic of North Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of non-ionizing еlectromagnetic radiation
Akreditimi i parë
18.08.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
17.08.2025