LT-094 Company for construction and services MN INZHINERING LABORATORIJA Limited liability company, Gostivar

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for construction and services MN INZHINERING LABORATORIJA Limited liability company, Gostivar
Adresë
St. Nikola Parapunov No. 33, 1230 Gostivar Municipality
Теl. +389 70 688 979
+389 73 266 811
www.mne.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction materials and products
Akreditimi i parë
27.04.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
26.04.2026