LK – 006 Ministry of economy

Bureau of metrology
Departamenti për kalibrim / Departamenti për kalibrim / Laborator për presion, Laborator për temperaturë, Laborator për sasitë elektrike, Laborator për akustikë dhe dridhje, Laborator për kohën dhe frekuencën
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Ministry of economy
Bureau of metrology
Department for calibration / Department for calibration /
Laboratory for pressure,
Laboratory for temperature,
Laboratory for electrical quantities,
Laboratory for acoustic and vibration Laboratory for time and frequency
Adresë
Blvd. Jane Sandanski No.109a, 1000 Skopje
www.bom.gov.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of pressure, temperature, electrical quantities and noise
Akreditimi i parë
04.01.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
03.01.2028