LK – 011 HTT – High Tech Tests

Calibration of electric meters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
HTT – High Tech Tests
Adresë
Municipal Unit No. 5, Street “Perlat Rexhepi”, Building No.6, 11th Floor, Postal Code 1019, Tirana, AL
info@htt-al.com"> info@htt-al.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of Electric meters, Standard Reference Meters and other equipment used for electrical parameters measurements
Akreditimi i parë
26.10.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
25.10.2023