LK – 016 RBC Media DOOEL Skopje – RBC Laboratory for Calibration

Laboratory for calibration

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
RBC Media DOOEL Skopje –
RBC Laboratory for Calibration
Adresë
Str. Hristo Tatarcev 30/1, 1000 Skopje, R. N. Macedonia
www.rbc.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of force measuring systems
Akreditimi i parë
29.07.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
28.07.2024