LK – 005 Company for education, training and research AM CERT DOOEL Skopje

Laboratory for calibration of dimensional and mechanical values, time and optical radiation

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for education, training and research AM CERT DOOEL Skopje
Laboratory for calibration of dimensional and mechanical values, time and optical radiation
Adresë
Bul. Boris Trajkovski 21, 1000 Skopje
www.amcert.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of dimensional and mechanical values, temperature, time, frequency, noise, optical quantities and gas mixtures
Akreditimi i parë
24.06.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.06.2022