LK – 008 “Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia

Section for ionizing protection – Calibration unit 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia, Section for ionizing protection - Calibration unit
Adresë
50 Divizija No.6, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
www.iph.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Dosimetric quantities- Air Kerma, Radioprotection quantities- Ambiental dose equvalent H*(10), Personal dose equvalent Hp(10) анд Hp(0,07)
Akreditimi i parë
23.04.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.04.2026