LK – 012 University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje Faculty for electro and information technology

Laboratory for electrical measurements

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje
Faculty for electrical engineering and information technology
Laboratory for electrical measurements
Adresë
Blvd. Rudzer Boskovic No. 18, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of measuring devices for electrical quantities, electrical power and energy
Akreditimi i parë
23.11.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.11.2023