LK – 017 TIV 09 DOOEL export-import Skopje

Calibration laboratory

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for production, trade and services TIV 09
DOOEL export-import Skopje, Subsidiary TIV-Technical inspection and verification
Laboratory for calibration - TIV
Adresë
1 st 5 str., Jurumleri, 1000 Skopje
www.tiv.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of wateCalibration of: Dimensional quantities – length and angle; Mechanical quantities – mass, force and pressure and vacuum; Time and frequency; Optical quantities – optical system properties, Chemical analysis, reference materials - gas mixtures, Acoustical quantities – noise.
Akreditimi i parë
30.09.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
29.09.2024