ML – 005 Institute of Microbiology and Parasitology

Medical Laboratory

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje
Faculty of Medicine Skopje
Institute of Microbiology and Parasitology
Adresë
Str. 50 Divizija No 6 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Clinical microbiology
Akreditimi i parë
06.04.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.04.2024