Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ML – 005 Institute of Microbiology and Parasitology

Medical Laboratory

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje
Faculty of Medicine Skopje
Institute of Microbiology and Parasitology
Adresë
Str. 50 Divizija No 6 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Clinical microbiology
Akreditimi i parë
06.04.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.04.2024