ML – 009 University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje Faculty of Medicine in Skopje Institute of Medical and Experimental Biochemistry Biochemical Analyses Laboratory (BAL)

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje Faculty of Medicine in Skopje Institute of Medical and Experimental Biochemistry Biochemical Analyses Laboratory (BAL)
Adresë
“50 th Division” No.6, 1000 Skopje Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Laboratory testing in the field of medical biochemistry, hematology and virus immunology
Akreditimi i parë
26.05.2017
Data e vlefshmërisë së certifikatës
25.05.2025