ML – 011 University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje

Institute of pathology, diagnostic laboratories

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje Faculty of Medicine in Skopje
Institute of pathology
Diagnostic laboratories
Adresë
“50 th Division” No.6, 1000 Skopje Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Analyses of body liquids. Tissue, organs, human bodies and parts of human body with standard histological, histochemical, cytological, immunohistochemical, immunofluorescent, electron microscopy and molecular method
Akreditimi i parë
23.03.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.03.2024