ML – 011 University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje

Institute of pathology, diagnostic laboratories

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje Faculty of Medicine in Skopje
Institute of pathology
Diagnostic laboratories
Adresë
“50 th Division” No.6, 1000 Skopje Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Cytological analysis of body liquids. Examination of tissue, organs, human bodies and parts of human body with standard histological, histochemical, immunohistochemically, immunofluorescent, electron microscopy and molecular method
Akreditimi i parë
23.03.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.03.2028