CT – 015 CONTROL CERT DOOEL SKOPJE

Product certification body

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
CONTROL CERT DOOEL SKOPJE
Adresë
str. Dame Gruev No. 3/4-11, 1000 Skopje Republic of North Macedonia
www.control.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Certification of processes: Concrete and Aggregates
Akreditimi i parë
22.08.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
21.08.2026