CT – 016 AQRA Certification DOOEL – Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
AQRA Certification DOOEL
Adresë
Naum Naumovski Borce 65/1-1, 1000 Skopje R. N. Macedonia
https://aqracertification.mk/
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
МКС EN ISO 9001:2015
Quality management system certification
МКС EN ISO 14001:2015
Environmental management systems certification
МКС ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems certification
Akreditimi i parë
08.10.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
07.10.2025