IAF

Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit (IAF) është një shoqatë globale e organizmave të akreditimit dhe organizmave të tjera të interesuara në çështjen e vlerësimit të konformitetit të sistemeve të menaxhimit, produkteve, shërbimeve, personelit dhe programeve të tjera të ngjashme të vlerësimit të konformitetit. Roli i tij kryesor është të zhvillojë një program të unifikuar dhe të njohur botërisht për vlerësimin e konformitetit që redukton rrezikun për biznesin dhe klientët e tij duke siguruar që mund t’u besohet certifikatave të akredituara. Akreditimi u siguron përdoruesve besimin në pavarësinë dhe kompetencën e organeve të akredituara. Anëtarët e IAF akreditojnë organizmat e certifikimit që lëshojnë certifikata konformiteti dhe që vërtetojnë se sistemet e menaxhimit, produktet ose stafi përputhen me standardet e caktuara.