OI-125 Inspection Body weighing instruments Meba – Tas

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DPTU MEBA-TAS, Milosh DOOEL export -import
Adresë
str..Banica no 12, Skopje
Тel. 02/ 273 55 00
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of non-automatic weighing instruments, class III and IIII
Akreditimi i parë
20.07.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.07.2025