OI-113 A-TEST DOO Skopje

Inspection body for inspection of vehicles 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
A-TEST DOO Skopje
Adresë
Bolmija no. 8-2/1, 1000 Skopje
www.atest.mk
atest@atest.mk
Тел. 02 5111 459
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles
Akreditimi i parë
25.02.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
24.02.2023