OI – 117 BZR TIM INZENERING DOOEL Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
BZR TIM INZENERING DOOEL Skopje
Adresë
Joradan Mijalkov no.40-local 10 Skopje-Centar, 1000 Skopje,
bzrtim@gmail.com
+389 70 328 082
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of lifts, cranes and conveyors, mining equipment, lightning protection systems, earthing systems and climate conditions and noise in the work environment.
Akreditimi i parë
04.03.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
03.03.2028