OI – 120 Inspection body – EKO KONTROL

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Inspection body – EKO KONTROL
Adresë
FRANKLIN RUZVELT no.3 SKOPJE-KARPOSH, 1000 Skopje
info@scc.mk
+389 34 552 266
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of lifts, cranes and conveyors, mining equipment.
Akreditimi i parë
05.08.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
04.08.2024