OI – 128 Company for production, trade and services ZEKO TIM DOOEL – Gevgelija

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for production, trade and services ZEKO TIM DOOEL - Gevgelija
Adresë
Blvd. Gevgelija K-2-7, 1480 Gevgelija
078/444-566
zekoteam2018@gmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analogue and digital tachographs
Akreditimi i parë
12.01.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.01.2026