OI – 130 Association for technical inspection and analysis of vehicles CENTAR ZA VOZILA KRIVA PALANKA DOOEL Kriva Palanka

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Association for technical inspection and analysis of vehicles CENTAR ZA VOZILA KRIVA PALANKA DOOEL Kriva Palanka
Adresë
Industriska no.1, 1330 Kriva Palanka
http://cvkp.mk/
sashe@cvkp.mk
031 377 202
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles
Akreditimi i parë
02.03.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.03.2026