OI – 135 KORAB AUTO KONTROL DOOEL Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
KORAB AUTO KONTROL DOOEL Skopje
Adresë
Blvd.Srbia No.25 Skopje-Aerodrom, 1000 Skopje
02/2401-160; 078/412-586; 075/340-330
korab10@korabauto.mk
dgorcevski@gmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles
Akreditimi i parë
15.02.2023
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.02.2027