OI – 086 VIA-KOMERC Dzemalj DOOEL Saraj

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
VIA-KOMERC Dzemalj DOOEL Saraj
Adresë
Ul. 1721 no.29, s.Glumovo, Saraj, 1000 Skopje
viakomerc@gmail.com
Тел. 075 455 465
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles
Akreditimi i parë
21.01.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
20.01.2023