OI – 087 TSG Industry Service DOO

Inspection of pressure equipment

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TSG Industry Service DOO
Adresë
Mitropolit Teodosij Gologanov 39/15, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
02 3222 653, 070 283 568
office@tsg-is.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of pressure equipment
Akreditimi i parë
03.06.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
02.06.2027